การต่อวีซ่าของแรงงานต่างด้าวที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง

การต่อวีซ่าของแรงงานต่างด้าวที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง เอกสารที่ต้องใช้กรอกคือ ตม.7  (คลิ๊กเข้าไปตามลิงค์แล้วดาวน์โหลดเอกสารหาคำว่า คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ( ตม. 7 ) และ หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน กรณีผู้รับรองเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อนำไปใช้ได้เลยครับ

คำเตือน

ผู้ขอจะต้องยื่นคำขออนุญาตด้วยต้นเอง

ค่าทำเนียมขออนุญาติ 1900บาท (ถ้าแรงงานต่างด้าวไม่ไปด้วย เสียเพิ่ม500-1000 บาทแล้วแต่กรณี)

ใบมอบอำนาจของนายจ้างและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

ใบเสร็จ 100 บาท จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำคัญต้องมีใบนี้ก่อนถึงจะขอยื่นต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s