การทำบัตรแรงงานงานลาวที่เป็นพาสสปอร์ต(passport)

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม พศ ๒๕๕๖ ทางการได้ประกาศเปิดการยื่นขอการทำพาสสปอรต์ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวตาม ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 15 มกราคม 2556 แล้วที่สำนักจัดหางานทั่วประเทศไทย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

นายจ้างจัดทำเอกสาร

  1. ความต้องการจ้างแรงงานลาว (Demand letters)
  2. บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list)
  3. แบบฟอร์มทางการลาว (อันนี้เป็นภาษาลาว),
  4. ใบโควต้าของนายจ้างและหลักฐานอื่นๆ (ใบมอบอำนาจ, รูปถ่าย ๔*๖ เซนติเมตร จำนวน 16 ใบ รูปถ่ายนี้แรงงานต่างด้าวต้องสวมเสื้อเชิ้ตมีปกและ พื้นหลังรูปถ่ายให้เป็นสีขาว และเป็นรูปถ่ายที่ไม่เกิน 3 เดือน )  โทรไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีก็ได้ว่ามีอะไรเพิ่มอีกบ้างครับ

เอกสารที่กล่าวมาทุกอันต้องใช้ทั้งหมดอย่างล่ะ ๔ ชุด พยายามกรอกรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้แรงงานต่างด้าวเซนชื่อมอบอำนาจในใบมอบอำนาจมาด้วย พร้อมติดอากรสแตมป์ด้วย ๑๐ บาท เอกสารที่ต้องใช้ สามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่—–>   lao เอาเอกสารตามนี้ไปก็พอ กรอกให้เรียบร้อย ไม่ก็ปรินต์เอกสารออกมาแล้วโทรไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีว่าต้องเขียนอย่างไรครับ เคยโทรไปเขาบอกให้ขับรถไปเอาเอกสารแต่ไม่ได้บอกว่าหน้าเว๊ปมีให้ดาวน์โหลด

เอกสารที่เป็นภาษาลาวถ้าคนลาวมันอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องเขียน หรือเราสามารถดูสัญญาจ้างแรงงานตามนี้ก็ได้ ความหมายค่อนข้างคล้ายกัน—->   burma เอกสารที่เป็นใบโควต้า คือเอกสารที่จะแสดงว่านายจ้างสมควรจะมีลูกจ้างจำนวนกี่คน ซี่งเป็นเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจะออกให้ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ถึงจะได้ เอกสารตัวนี้ รีบยื่นกันน่ะครับ ก่อนที่จะหมดเขต ๑๖ มีนาคม พศ.๒๕๕๖

ยื่นเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่สองคือ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและกำหนดรหัสแรงงต่างด้าวลงในแบบฟอร์มทางการลาวและแบบบัญชีรายชื่อให้ตรงกัน

ขั้นตอนที่สาม เจ้าหน้าที่ที่สำนักจัดหางานรับเรื่องแล้วก็จะทำหนังสือนำส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กรมการจัดหางาน

ขั้นตอนที่สี่ กรมจัดหางานจะรวบรวมเอกสารของนายจ้าง ที่ได้รับมา เช่น หนังสือแสดงความต้องการแรงงานลาว Demand of letters ,บัญชีชื่อแรงงานลาว ,แบบฟอร์มทางการลาว,ใบโควต้าปีล่าสุดที่ยังไม่หมดอายุ และหลักฐานอื่นๆ  เพื่อทำการประทับตรา และจัดเอกสารที่ได้มาส่งให้ทางการประเทศลาว

ขั้นตอนที่ห้า เมื่อ ทางการประเทศลาวได้รับเอกสารจากไทยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ลาวก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ เพื่อที่จะได้เตรียมออกหนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport ของแรงงานต่างด้าว และจะจัดส่งกลับมาให้กรมการจัดหางานทราบอีกครั้งหนึ่งว่าอนุญาติหรือไม่

ขั้นตอนที่เจ็ด กรมการจัดหางาน เมื่อได้รับเอกสารจากทางการลาวแล้ว ก็จะแจ้งรายชื่อให้ศูนย์..ทราบ เพื่อที่สำนักจัดหางานจัดหางานทำเอกสารแจ้งให้นายจ้างพาแรงงานลาวไปศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรับหนังสือเดินทางชั่วคราว และ รับใบขออนุญาติทำงาน และขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ที่ศูนย์ปทุมธานี และศูนย์ขอนแก่น

ขั้นตอนที่แปด กรรมการจัดหางานจังหวัด จะทำการตรวจสอบแรงงานให้ตรงกับบัญชีรายชื่อ ที่ทางการลาวออกหนังสือเดินทางชั่วคราวมาให้ เมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลตรงกัน ทางเจ้าหน้าที่ก็รับแบบตท.2 ดาวน์โหลดได้ที่นี่—->  form_tt2     และทำการเก็บค่าธรรมเนียม และจัดบันทึกข้อมูลไบโอ แรงงานต่างด้าว เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะออกในเสร็จรับเงิน และใบรับคำขอให้

ขั้นตอนที่เก้า เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจลงตราวีซ่าของแรงงานต่างด้าวลาว

ขั้นตอนที่สิบ โทรไปนัดหรือไปนัดที่โรงพยาบาล เพื่อแรงงานต่างด้าวจะได้ตรวจสุขภาพ เมื่อได้ใบรับรองแพทย์เรียบร้อยแล้ว ให้นำใบรับรองแพทย์และสำเนาวีซ่าแรงงานต่างด้าวไปรับเล่มใลอนุญาตทำงาน ที่สำนัดจัดหางาน

ขั้นตอนเยอะครับ สู้ๆครับ จะได้ทำงานแบบสบายใจ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s