ผู้นำในสังคมท้องถิ่นของตนเอง

ผู้นำในสังคมท้องถิ่นของตนเอง และต่างก็เป็นคนเคร่งศาสนาอย่างลึกซึ้งเซ่นเดียวกัน ฟาร่มทั้งสองตั้งอยู่ในสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ซื่งดี’งดูดนักท่องเที่ยว จากแดนไกลให้มาเยือน โดยมียอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะสิขาวมองเห็นแต่ไกล อัน เป็นด้นนํ้าลำธารที่ เต็มไปด้วยฝูงปลา และทอดตัว’โหลลงลู่ แม่นาลาย’ใหญ่ (ทางตอนใต้ ของฟาร่มฮัลล) หรือฟยอร่ด (ทางใต้ของฟาร่มการ่ดาร่) ที่รู้จักกันดี

นั่นเป็นจุดแข็งที่ฟาร่มทั้งลองมีเฉกเซ่นเดียวกัน ขณะที่จุดอ่อนไต้แก่ การที่ ฟาร่มทั้งลองแห่งต่างก็ตั้งอยู่ในเขตที่ถือเป็นชายขอบทางเศรษฐกิจของกิจการเลี้ยงวัว นม เพราะการตั้งอยู่ในแถบละติจูดสูงใกล้ขั้วโลกหมายถึง มีฤดูร้อนเพื่อใช้เพาะปลูกหญ้า ไว้เลี้ยง ลัตว’และทำหญ้าแห้งเป็นช่วงเวลาลันๆ เท่านั้น จากการที่ลภาพอากาศไม่ถึงกับดี มากแม้ในปีที่นับว่าดีแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับฟาร่มโคนมในแถบละติจูดที่ใกล้ เล้นศูนย์สูตรมากกว่า ฟาร่มทั้งลองแห่งจึงมีโอกาลเสิยหายจากความเปลี่ยนแปลงผู้นำในสังคมท้องถิ่นของตนเอง และต่างก็เป็นคนเคร่งศาสนาอย่างลึกซึ้งเซ่นเดียวกัน ฟาร่มทั้งสองตั้งอยู่ในสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา ซื่งดี’งดูดนักท่องเที่ยว จากแดนไกลให้มาเยือน โดยมียอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะสิขาวมองเห็นแต่ไกล อัน เป็นด้นนํ้าลำธารที่ เต็มไปด้วยฝูงปลา และทอดตัว’โหลลงลู่ แม่นาลาย’ใหญ่ (ทางตอนใต้ ของฟาร่มฮัลล) หรือฟยอร่ด (ทางใต้ของฟาร่มการ่ดาร่) ที่รู้จักกันดี

นั่นเป็นจุดแข็งที่ฟาร่มทั้งลองมีเฉกเซ่นเดียวกัน ขณะที่จุดอ่อนไต้แก่ การที่ ฟาร่มทั้งลองแห่งต่างก็ตั้งอยู่ในเขตที่ถือเป็นชายขอบทางเศรษฐกิจของกิจการเลี้ยงวัว นม เพราะการตั้งอยู่ในแถบละติจูดสูงใกล้ขั้วโลกหมายถึง มีฤดูร้อนเพื่อใช้เพาะปลูกหญ้า ไว้เลี้ยง ลัตว’และทำหญ้าแห้งเป็นช่วงเวลาลันๆ เท่านั้น จากการที่ลภาพอากาศไม่ถึงกับดี มากแม้ในปีที่นับว่าดีแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับฟาร่มโคนมในแถบละติจูดที่ใกล้ เล้นศูนย์สูตรมากกว่า ฟาร่มทั้งลองแห่งจึงมีโอกาลเสิยหายจากความเปลี่ยนแปลง

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s